Beskrivning av bensalkon:
Blandning av alkyldimetylbenzylammoniumsalter
R betecknar alkylradikaler från C8H17 till C18H37

Bensalkon är läkemedelsvärdens namn på bensaltensid (bensalkonklorid). Användningsområdena är många, t ex som konserveringsmedel i ögondroppar och vätska för kontaktlinser.

Andra sononymer är: benzalconium chloride, bensalconiumchloride, N-Dialkyldimetylammoniumklorid, kvartär ammoniumförening, alkyldimetylbenzylammoniumklorid, Bensalkoniumklorid, C8-C10, ZEPHIRAN CHLORIDE, TRITON K-60, QUATERNIUM-1, PARALKAN, OSVAN, MEFAROL, MARINOL, GERMITOL, GERMICIN, GARDIQUAT, CEQUARTYL, BIO-QUAT, BENIROL,
BAYCLEAN, ALKYL DIMETHYLBENZYL AMMONIUM CHLORIDE

Bensaltensid är en blandning av kvartära ammoniumföreningar och används som skummbildare, rengörande ämne och bakteriecid i bla kosmetiska och hygieniska produkter. Vanligt i shampoo och tandkräm. Extremt effektivt mot beväxning av alger, lavar, mögel och svamp och ingår i många alg- och mögelfrimedel. Ämnet förekommer i kosmetiska och hygieniska produkter i halter upp till 5% (i kosmetika med ständig hudkontakt 1000 ppm – 0,1%). Kan också blandas i färg, tapetklister, fogmassor, gips och cement.

Ämnet är av Kemikalieinspektionen klassificerat som hälsoskadligt, farligt vid förtäring. Ämnet medför risk för allvarlig ögonskada.

Vissa uppgifter tyder på att ämnet kan vara hudallergiframkallande och hudirriterande.

Bensaltensid är giftigt för fisk och Daphnia. Bensaltensid är biologiskt lätt nedbrytbart men skall hanteras med förstånd. Ögonen skyddas med skyddsglasögon, händerna med skyddshandskar och man undviker att få medlet på sig och duschar efter besprutning.

Bensalkoniumklorid går att köpa som algfrimedel i färgbutiker eller (för 1/4 av priset) som kemikalie på Allt-fraktfritt.com Där heter den kort och gott Bensaltensid